Gösterme

Gizlilik

CharacterIX©®, ProEnneagram metodolojisi, CharacterIX Kişilik Envanteri akıllı algoritması ile üretilmiştir. Bu raporlar ve sorular ve Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş.‘ye ait [ www.meslektercihi.com ] sitesinde bulunan her türlü doküman, bilgi, belge münhasıran Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir ve tüm hakları saklıdır. Bu nedenle hukuka uygun bir neden olmadıkça Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki danışman ve iş ortakları tarafından yetki sınırlarını aşacak şekilde kullanılamayacağı gibi hiçbir kullanıcı tarafından da kişisel kullanım sınırını aşacak şekilde veya ticari amaçlarla Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. izni olmaksızın danışmanımız ve iş ortağımız olsa dahi kullanılamaz; kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.

UYARI: 2010 yılından itibaren raporlarımız, sitelerimizdeki [ www.meslektercihi.com ] bilgilerimiz, açıklamalarımız diğer firmalar tarafından izinsiz şekilde kullanılması sonucu bazı yaptırımlar uygulamaya alınmıştır. İşbu sitelerde yer alan içerikler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Md1/B kapsamında değerlendirilmekte olup her hakkı Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. Şirketi'ne aittir. Bu sitedeki içerikleri (metin, fotoğraflar, rapor örnekleri) bir kısmını veya tamamını birebir kopyalamak veya üzerinde değişiklik yapmak suretiyle sanal veya fiziki ortamda yayınlayanlar, kopyalayanlar ve benzeri şekilde kullananlar hakkında uyarı yapılmaksızın aynı kanunun Md. 66 ve devamına göre hukuki ve cezai işlem başlatılacaktır.

VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [ www.meslektercihi.com ]’ de yer alan Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz,
●Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
● Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
● Kurumun Operasyonel Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası
● Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
● Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kurum tarafından başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla elektronik ortamda veri toplama yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [ www.meslektercihi.com ]’ den ulaşabileceğiniz Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.