CharacterIX, profesyonel iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir.

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.
CharacterIX, Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil kişilik bir envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunar.


Enneagram Nedir?

Enneagram; Yunanca enne (dokuz) ve agram (nokta) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘dokuz şekil’ anlamına gelmekte olup, farklı kişilik tiplerini ortaya çıkaran güçlü, gerçekçi, isabetli ve dinamik bir sistemdir. Bu sistemi kullanarak adını değiştirerek, önüne arkasına eklemeler yaparak, sanki farklı model icat etmiş gibi sunan bilimsellikten uzak uygulamalardan uzak durmanızı öneririz. Enneagram üzerinde hak iddia eden kurumlar süreç içinde çıkmışsa da yurtdışındaki davalarda (USA) bu metodolojinin tüm insanlığının kullanıma sunulduğu tescil edilmiştir. 

Kökenleri kadim bilgeliğe dayanan Enneagram ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 1950’li yıllarda psikolog Oscar Ichazo ve 1960’larda psikiyatr Claudio Naranjo ile başlamıştır. Daha sonraları ABD’de yapılan çalışmalarla günümüze kadar gelmiştir.

Bireylerin davranış kalıplarını, imkan ve potansiyellerini, olaylar karşısındaki davranış ve tutumlarını analiz ederek, kişilik tiplerini ortaya çıkaran, dünyanın bilinen en etkili metodolojilerinden biridir. Dokuz mizaç modeli temel alınarak, kişinin potansiyellerini nasıl ve ne ölçüde kullandığı, doğal yetkinlikleri ve stres halinde sergiledikleri davranış kalıplarını yüksek tutarlılıkla ortaya koyar.

Enneagram, politikadan iletişime, reklamcılıktan teolojiye, insan kaynaklarından senaryo yazımına, satıştan mahkeme uygulamalarına, ruhsal çalışmalardan oyuncu seçimine, çocuk eğitiminden aile danışmanlığına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Enneagram, dünyanın seçkin üniversitelerinden olan, Stanford Üniversitesi M.B.A. programında, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise uygulamalı ders şeklinde işlenmektedir. A.B.D ağırlıklı olmak üzere pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.

Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama

çalışmalarında enneagram metodunu kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir.

Bilimsel Çalışmamız ve kurumsal web sayfamız;

https://www.characterix.com

CHARACTERIX BİREYE ŞUNLARI KAZANDIRABİLİR;

* Kendi kişiliğimize dair farkındalık kazanma ve kendimizi geliştirme,
* Tutum ve davranışlarımızın altında yatan nedenleri çözümleme,
* İş ve özel hayatımızda muhataplarımızı anlayarak daha sağlıklı ve nitelikli ilişkiler geliştirme,
* Sorunlara karşı çözüm adına geliştirdiğimiz yanlış ve gereksiz stratejilerden kurtulma,
* Kendimizi farkında olmadan hapsettiğimiz psikolojik sınırları ve risklerimizi görme ve bunları aşma,
* Farklı kişilik yapılarına sahip insanları anlama ve empati kurma,
* İnsan ilişkilerinin farklı dinamiklerini fark edip kavrama,
* İletişim ve etkileşim becerilerimizi geliştirme,
* İnsanları genelleme hatasından ve yanlış yorumlama tuzağından kurtulma,
* En doğal halimizi fark etme ve hayat sürecinde edindiğimiz yanlış tutumlardan arınma,
* Kendi psikolojik zeminimizi tanıma ve keşfetme,

Kısaca;

* Risk ve limitlerimizin farkında olma
* Farklı mizaç tiplerindeki kişileri anlama ve empati kurma
* İnsan ilişkilerinin dinamiğini kavrama
* İlişki ve iletişim becerilerimizi geliştirme
* Motivasyon ve performansımızı arttırma
* Risklerimizi en aza indirme ve yönetme

imkanı sağlar.

İŞ YAŞAMINDAKİ FAYDALARI

Enneagram kapsamlı ve derinlikli bir metodoloji olup yeterince gözlem ve analiz yapıldığında etkili ve pratik bir sistemdir. İş hayatında bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları, problemleri ve kökenlerini tanımlamaları, olası problemleri öngörmeleri ve gerektiğinde çözüm bulmaları konusunda ''ortak bir zemin ve bakış açısı'' oluşturmalarını sağlar.

İlgili kişilere(insan kaynakları, ekip liderleri, yöneticiler) sorunların tespiti ve çözümleri konusunda yardımcı olur. Farklı yapıdaki kişilerin yönetilmesi konusunda sorumlu kişileri bilinçlendirerek daha uygun bir yaklaşım sergilemelerini sağlar. Her bir Enneagram tipinin farklılığını dikkate almak suretiyle motivasyon ve iş yapma süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlar.

Enneagram modeli gelişimsel ve dinamik bir model olduğundan ''sorunlu yönetici'' veya ''sorunlu eleman'' anlayışından çok ''sorun oluşturan davranışlar'' üzerinde durarak insanları olumsuz etiketlemelerden de kurtarır.

Doğru iletişim kurma konusunda farkındalık oluşturarak bu konuda destekleyici bir açılım sağlar. Yönetici ve takım liderlerinin çalışanları ile farkındalık zemininde gerçekten ne tür bir iletişim diline ihtiyaç duyduklarını anlamalarına yardımcı olur. Enneagram metodolojisi ile her bir bireyin davranışlarının altında yatan motivasyon ve değerler; herkes için anlaşılır ve açık hale gelir. Bu sayede hem şirket içi uyum ve güven güçlenir, hem de olası yanlış anlama ve çatışmalar en aza indirebilir.

Diğer modellerin aksine statik değil dinamik ve gelişime açık bir sistem olduğundan hayat boyu sürmesi gereken dönüşüm için ufuk gösterir. CHARACTERIX mevcut duruma açıklık getirdiği gibi aynı zamanda gelişim ve dönüşüm imkânlarını da sunarak mevcut kalıpların ötesine geçme konusunda bireye bir ufuk açar.

Bireylerin gelişimi için belirli bir gelişim planı önerir. Çalışanların ve yöneticilerin doğal yeteneklerini, potansiyel risk alanlarını ve gelişim imkânlarını göstererek verimliliklerini ve iş tatminini arttırabilme yönünde bir harita sunar. Bunu yaparken genelleme tuzağına düşmeden bireysel farklılıklar dikkate alarak bireysel çözümler üretir. Ayrıca bireylerin rahatladıklarında ve stres faktörleri ile baş edemediklerinde sergiledikleri tutumlara açıklık getirerek insanlara olabildiğince geniş bir açıdan bakmamızı sağlar.

BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI

LİDERLİK

Enneagram modeli; yöneticilerin kendilerini ve birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarını anlama imkânı sağlayarak kişilere uygun esnek liderlik yapmaları konusunda çok etkili bir araçtır. Enneagram; yöneticilerin bireysel yetenek ve farklılıkları göz önüne alma, uygun liderlik tarzı ile ekip arkadaşlarının potansiyelini açığa çıkarma, karşılıklı çatışma alanlarını fark etme imkânı sağlayarak liderlik becerilerinin gelişmesini sağlar.

İŞE ALIM VE MOTİVASYONU KORUMA

Potansiyeli, söz konusu işe uygun olan kişileri kuruma kazandırmak, çalışanları doğru şekilde motive etmek için gerçekçi öneriler sunar.

TAKIM OLUŞTURMA

Uygun takım lideri ve takım oyuncuları seçme konusunda kestirimlerde ve öngörülerde bulunma imkânı sağlar. Takım çalışması süreçlerinde olası dinamikleri daha öngörülebilir hale getirir. Takım oyuncularının imkân ve yetkinliklerini, zorluk ve kısıtlılıklarını öngörerek daha gerçekçi ve esnek bir yönetim tarzını uygulayabilme imkânı verir. Takım yöneticisi ve üyelerinin birbirini daha iyi anlamalarına, daha objektif ve çözüm odaklı yaklaşmalarına imkân sağlar.

DOĞRU VE FARKINDALIKLI İLETİŞİM

Kişilik tipleri temelinde algı ve dikkat önceliklerini doğru anlayarak; yerinde ve muhataba uygun bir iletişim imkânı için destek sağlar.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

İş ortamında kişilik farklılıklarından doğan çatışmalar, farklı algı öncelikleri ve iletişim tarzları çatışmalara yol açar. Enneagram, farklı algı önceliklerinin ve iletişim tarzlarının oluşturabileceği çatışmanın gerçekçi bir şekilde ele alınmasını, farklılıkların da zenginleştirici bir sürece dönüşmesini sağlar.