Gösterme

İnsan Kaynakları

Envanter Yönergesi

Cümleler iki aşamadan oluşmaktadır. Cümlenin başına veya sonuna katılmıyorsanız bu “BİR KISMINA KATILIYORSUNUZ” demektir.

'Tamamına Katılıyorum';
Özel durumları düşünmeden sizi 'TAM YANSITIYORSA' katılıyorsunuz demektir.
'Bir Kısmına Katılıyorum';
Bir kısmı sizi yansıtıyorsa bunu seçmelisiniz.
'Fikrim Yok';
Soru ile ilgili karar veremediğiniz 'NADİR' durumlar içindir.
'Katılmıyorum';
Özel durumlara düşmeden sizi 'TAM YANSITMIYORSA' bunu seçmelisiniz.

En iyi sonuç için; 2'Dk.
Kişilik envanteri nasıl çözülmeli izleyin!

Lütfen Dikkatle okuyun!:

★ Tüm sorulara katılmanız veya katılmamanız sizi tespit etmemizin önünde engel olduğu için, testiniz değerlemeye girmez.
★ Sizi tespit edebilmemiz için, sorulara size en uygun olan şık ile genel duruma göre, olduğunuz kişi olarak cevap veriniz.
★ Koyu yazılmış kısımlara öncelikli dikkat ederek kararınızı belirleyiniz.
★ Testimizde bir önceki soruya dönülmemektedir.
★ Raporunuzun sağlıklı bir şekilde oluşturulması için lütfen sorularınız samimiyetle cevaplayınız.
★ Testimiz zıtlık soruları ile desteklenmekte iyi ya da kötü oluşunuza göre bir değerlendirme yapmamaktadır.
★ Testi çözen her kişi mutlaka kendi mail adresi ile çözmeli, farklı mail adresleri ile çözerseniz envanter sonuçları yanlış olur.

Kişisel verilerin korunması, Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin (Bundan sonra ‘’Characterix” olarak anılacaktır.) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK veya Kanun”) yer alan düzenlemelere paralel hükümler getirilmekte ve kişisel veri sahipleri bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Sözleşme kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

6698 sayılı KVKK 10. Maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. www.characterix.com sitelerini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Sözleşme hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

1.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Characterix, başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin en üst seviyede korunmasını amaçlar. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Bu doğrultuda Characterix, Kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliğini sağlamada gereken tüm özeni göstereceğini, KVKK’dan doğan tüm sorumluluğu yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2. Kapsam ve Değişiklik Yapılması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Characterix, işbu politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla ‘’Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş.’’ tarafından, bu Sözleşme’de açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verilerinizi, müşterilerimize sunduğumuz Characterix ürün/hizmetleri yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Bu amaçlar;

 • Characterix Hizmetlerinin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi; Characterix Hizmetlerinin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.
 • Öneriler ve kişiselleştirme; Kişisel bilgilerinizi, ilginizi çekebilecek özellikleri, ürünleri ve hizmetleri reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri elektronik ileti göndermek suretiyle önermek, tercihlerinizi belirlemek ve Characterix Hizmetleri deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanırız.
 • Çözüm ortakları iş birliği yapmak suretiyle kaliteli hizmet sağlanması; Characterix iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; analitik raporlama yeteneğine sahip kişilik envanterini, online testler yapmak ve akabinde bireysel raporlar hazırlamak suretiyle müşterilerine sunmakta, bu test ve raporlara dair danışmanlık hizmeti de vermektedir. Characterix, kişisel verilerinizi; www.characterix.com sitesi üzerinden ulaşılabilen kişilik testlerinde doğru veri elde edilmesi ve bunun akabinde bireysel rapor oluşturup müşteriye sunma hizmetinde kullanır/işler. Söz konusu test ve raporlar, müşterinin onayı alınarak bu hizmetten yararlanan kişi, kurum ve çözüm ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun hale getirebilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kurumsal Satış Sözleşmesi veya Characterix ile akdedilen diğer sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ve ilgililerle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Ticari ve iş stratejilerinin planlanması,
 • Characterix ve iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi/ kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Mevzuat Hükümlerine Uygun İşlenmesi

4.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; Characterix, kişisel verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde hareket edecektir. Sunulan hizmetler ve belirtilen meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir.

4.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma; Characterix, uhdesindeki bilgilerin doğru olmasına ve değişiklik olduğu takdirde güncellenmesine özen gösterir. İlgilisinin talebi üzerine verileri günceller. Doğru ve Güncel Olma ilkesini benimser ve gereken önlemleri alır. Characterix, yapılan işin niteliği gereğince kişilik testini çözen kullanıcının girdiği verilere dayalı olarak kullanıcıya özgü rapor sunmaktadır. Kural olarak; kullanıcının beyan ettiği bilgiler doğru kabul edilir. Characterix, müşteriler ya da Characterix ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu verilerden dolayı hukuken bir sorumluluğu da doğmayacaktır.

4.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme; Characterix, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda ve bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında verileri işlemektedir.

4.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma; Kişisel verileriniz Characterix’in iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

4.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme; Characterix, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Yasal bir süre mevcut değil ise, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

5.1. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasıyla işlenir.

5.2. Kişisel veriler; kanunda açıkça öngörülmesi, şirketin hukuki yükümlüğü, bir hakkın tesisi veya korunması için gerekli olması, şirketin meşru menfaati için gerekli olması ve kanunda belirtilen diğer hallerde ayrıca ilgiliden onay alınmasına gerek olmaksızın işlenebilecektir.

5.3. Özel Nitelikte Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler Characterix tarafından, işbu Sözleşmede belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilecektir. Characterix, Özel Nitelikteki Kişisel Verileri; daha iyi hizmet verebilmek için ve veri sahibinin onayıyla, topladıkları amaç doğrultusunda işleyebilir.

5.4. Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Characterix, kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Characterix, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

Kişisel Veriler, hizmetin yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin gerekleriyle ölçülü olarak; iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz kişilik envanteri oluşturulabilmesi, test ve raporlama hizmeti verilebilmesi amaçlarıyla Characterix tarafından çeşitli yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel Veri Sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.characterix.com ’dan ulaşabileceğiniz iletişim Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir.

6. Kişisel Verilerin Gizlilik ve Güvenliği

Kişisel Verileriniz ‘Gizli Bilgi’ kapsamındadır. Characterix tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Characterix, kişilerin test envanter ve raporlarını kişinin izni dahilinde paylaşır. Characterix; çözüm ortakları, iş ilişkisi içerisinde olduğu kişi/kurumların da işbu gizliliğe uygun davranması için gereken tedbirleri alacaktır. Kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliği adına, Characterix gelişen teknolojiyi takip ederek önlemlerini geliştirir ve günceller.

7. Kişilik Envanterleri, Kişilik Testleri, Raporlama ve Diğer Ürünler

7.1. Kişilik testini çözen kişi, www.characterix.com sitesindeki testin nasıl çözülmesine dair bilgilendirme metinlerine riayet etmeli, samimiyetle, doğru veriler girerek testi çözmelidir. Ancak bu durumda sonuç rapor verimli olabilecektir. İşbu kişilik envanterleri, Characterix’in yıllar boyu yapmış olduğu bilimsel araştırmalara ve kendilerine özgü yazılıma dayalı olsa da kullanıcı beyanının esas alın ması yönünden yanılma payı her zaman vardır, sonuç raporlarda doğruluk garantisi vermemektedir. Bu test iyi/kötü değerlendirmesi yapmamaktır. Kişi, test veya envanter sonucundaki rapor ve değerlerin doğru/yanlışlığı ile ilgili bir tartışmaya girmeyeceğini, testlerin amacını ve niteliğini anladığını kabul ve beyan eder.

7.2. Characterix web sitesinin kapsamını ve kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkını saklı tutar. Hizmetin teknik arızalar olmaksızın sunma çabası olmasına rağmen, özellikle bakım çalışmaları, geliştirme çalışmaları ve/veya başka arızalar kullanım imkânlarını kısıtlayabilir ve/veya bazen durdurabilir. Bu sırada veri kaybı da meydana gelebilir. Bu nedenle Characterix hizmetin kullanılabilirliği ya da teknik arızaların ya da veri kayıplarının husule gelmemesi ile ilgili garanti üstlenmez.

8. GİZLİLİK

Characterix kişilik envanteri, test soruları, rapor içerikleri, www.characterix.com sitesinin içeriklerinin tüm hakları münhasıran Characterix’e aittir. Kişisel kullanım sınırlarını aşacak şekilde veya ticari amaçla Characterix’in izni olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.


 • Özet İnsan Kaynakları Raporu

  Özet İnsan Kaynakları Raporu

 • Detaylı İnsan Kaynakları Raporu

  Detaylı İnsan Kaynakları Raporu

 • Kurumsal Rapor (İ.K.)

  Kurumsal Rapor (İ.K.)